Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Przestrzeń wydzieloną w budynku mieszkalnym lub wielo- mieszkaniowym trwałymi ścianami, wraz ze stałymi elementami wyposażenia, składającą się z jednego lub większej liczby pomieszczeń, użytkowaną na pod- stawie tytułu prawnego, wykorzystywaną w celu zaspokojenie potrzeb miesz- kaniowych; w skład lokalu mieszkalnego wchodzą pomieszczenia gospodarcze oraz miejsca garażowe objęte dowodem (tytułem) własności.

Samodzielny budynek mieszkalny, a także samodzielna część budynku bliźniaczego lub szeregowego wraz z zainstalowanymi stałymi elementami wyposażenia oraz z wbudowanym garażem (o ile garaż stanowi część budynku), którego podstawowym przeznaczeniem jest zaspokojenie po- trzeb mieszkaniowych, posiadający (o ile stanowią część budynku bądź jego in- stalację, urządzenie lub wyposażenie).

Meble wbudowane, antresole, kominki, piece, elementy urządzeń wodno-kanalizacyjnych (tzw. biały montaż), okna, drzwi wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, kuchnie gazowe i elektryczne, grzejniki przepływowe i podgrzewacze, tynki i powłoki malarskie, wszelkiego ro- dzaju wykładziny ścian, podłóg i sufitów, zewnętrzne i wewnętrzne kraty, żaluzje i rolety oraz urządzenia sygnalizacji alarmowej, instalacje sygnalizacyjne, osprzęt i zabezpieczenie instalacji elektrycznej na stałe podłączone i zamontowane z wyłączeniem przewodów i osprzętu anten zbiorczych i satelitarnych oraz z wy- łączeniem kolektorów (baterii, ogniw) słonecznych oraz fotowoltaicznych wraz z oprzyrządowaniem.

Przedmioty należące do Ubezpieczonego i osób bliskich Ubezpieczonego, wspólnie z nim zamieszkałych:
a) meble, sprzęt i zapasy gospodarstwa domowego, tj. artykuły spożywcze
o przedłużonym terminie ważności oraz artykuły przemysłowe, w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie na użytek własny, przedmioty osobistego użytku, odzież, b) sprzęt audiowizualny, fotograficzny, elektroniczny, komputerowy i instrumen- ty muzyczne,
c) gotówkę,
d) wartości pieniężne,
e) rowery, wózki inwalidzkie, sprzęt turystyczny, sprzęt sportowy i rehabilitacyj- ny, drobne części do motorowerów, motocykli i samochodów,
f) sprzęt ogrodniczy,
g) rybki akwariowe, psy i koty posiadane w celu innym niż handlowy lub w związku z prowadzeniem hodowli.

Wyłączenia odpowiedzialności opisują sytuacje, w których InterRisk nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenie. Poniżej wskazujemy szczególnie istotne zdaniem InterRisk wyłączenia odpowiedzialności. Kompletny katalog wyłączeń w zakresie ubezpieczenia mienia został zawarty w § 3 oraz § 19 - § 21 OWU.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:
1. przeznaczonych do rozbiórki: domów jednorodzinnych, budynków gospodarczych, budowli, domów letniskowych i lokali mieszkalnych, a także znajdujących się w nich ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia,
2. gruntów (łącznie z systemem melioracji lub kanałów przepustowych), zbiorników wodnych (naturalnych i sztucznych), mienia znajdującego się pod ziemią, podjazdów, chodników, dróg, kabli, kanałów, rowów,
3. gotówki i wartości pieniężnych podczas transportu,
4. szyb i innych przedmiotów od stłuczenia, chyba że ochrona ubezpieczeniowa została rozszerzona o ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
5. wybranych ruchomości domowych, takich jak: mienie zabytkowe, dzieła sztuki, akta, dokumenty, pojazdy mechaniczne, złoto, srebro, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, karty płatnicze, programy komputerowe, broń,
6. szkód: powstałych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi oraz polegających na zapadaniu lub osunięciu się ziemi wskutek tych robót,
7. związanych z prowadzonymi w miejscu ubezpieczenia pracami budowlanymi, montażowymi lub instalacyjnymi,
8. powstałych z powodu zakłóceń w dostawie wody, gazu, paliwa, energii elektrycznej lub cieplnej,
9. powstałych wskutek awarii elektrycznej, chyba że w jej następstwie powstał pożar,
10. polegających na zarysowaniu, pomalowaniu powierzchni, graffiti, które nie ogranicza funkcjonalności mienia,
11. powstałych z powodu nie zabezpieczenia lub niedomknięcia otworów okiennych, dachowych lub innych elementów.

To szereg zdarzeń, ujętych w treści OWU, których wystąpienie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

Będzie się różnił w zależności od poszczególnych produktów. Mogą składać się z przeróżnych zdarzeń.

Wszystkie określenia wymienionych zdarzeń są zdefiniowane i znajdują się w odpowiednim rozdziale OWU.