Strona używa plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies.

Korzystając ze strony, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Jest to pisemne oświadczenie woli Ubezpieczonego o przystąpieniu do wybranego przez siebie wariantu ubezpieczenia. Deklaracja przystąpienia zawiera podstawowe dane o Ubezpieczonym ze wskazaniem uposażonych (gdy taka jest wola Ubezpieczonego) oraz ewentualnie danych partnera - bez wymogu wypełnienia przez Ubezpieczonego szczegółowej deklaracji o przebytych chorobach i innych danych o charakterze medycznym (dotyczy to również małżonka lub partnera i pełnoletnich dzieci Ubezpieczonego, gdy przystępują do ubezpieczenia).

Stan objęty odpowiedzialnością Ubezpieczyciela.
Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u ubezpieczonego następujących chorób:

 1. anemia aplastyczna,
 2. bąblowiec mózgu,
 3. chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej – by-pass,
 4. choroba Creutzfeldta-Jakoba,
 5. masywny zator tętnicy płucnej leczony operacyjnie,
 6. niewydolność nerek,
 7. nowotwór złośliwy,
 8. odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu,
 9. ropień mózgu,
 10. sepsa,
 11. tężec,
 12. udar,
 13. wścieklizna,
 14. zakażenie wirusem HIV podczas wykonywania obowiązków zawodowych,
 15. zakażenie wirusem HIV w wyniku transfuzji,
 16. zawał serca,
 17. zgorzel gazowa,
 18. borelioza,
 19. choroba aorty brzusznej,
 20. choroba aorty piersiowej,
 21. gruźlica,
 22. zapalenie wątroby (przewlekle zapalenie wątroby),
 23. utrata kończyny wskutek choroby,
 24. utrata słuchu,
 25. wada serca,
 26. choroba neuronu ruchowego,
 27. choroba Huntingtona,
 28. bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych,
 29. zakażona martwica trzustki,
 30. bakteryjne zapalenie wsierdzia,
 31. stwardnienie rozsiane,
 32. oparzenia,
 33. transplantacja organów,
 34. utrata wzroku,
 35. oponiak,
 36. choroba Parkinsona,
 37. choroba Alzheimera,
 38. śpiączka
 39. całkowita utrata mowy

Szczegółowy opis chorób kwalifikowanych jako ciężka choroba znajduje się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

W przypadku wystąpienia ciężkiej choroby, PZU Życie wypłaci świadczenie za każdą chorobę objętą ubezpieczeniem i zdiagnozowaną w okresie ubezpieczenia, pod warunkiem, iż pomiędzy poszczególnymi poważnymi zachorowaniami nie zachodzi związek przyczynowo-skutkowy potwierdzony przez lekarza orzecznika, przy czym Ubezpieczonemu przysługuje jedynie jedno świadczenie za wystąpienie danej choroby.

Okres, w trakcie którego wyłączona jest odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu zajścia zdarzenia ujętego w zakresie ubezpieczenia. Zgodnie z obowiązującym prawem, na wszelkie zdarzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem karencji nie stosuje się.

Jakiekolwiek karencje na wszystkie świadczenia nie mają zastosowania dla Ubezpieczonych, którzy:

 • przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy obowiązywania nowej umowy,
 • przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 miesięcy od daty zatrudnienia.

Jeżeli Ubezpieczony i osoba przystępująca do ubezpieczenia zawarli związek małżeński po początku ubezpieczenia a małżonek deklarację przystąpienia podpisał przed upływem 3 m-cy od daty zawarcia związku małżeńskiego, karencje wobec małżonka nie mają zastosowania.

Jeżeli dziecko Ubezpieczonego, które ukończyło 18 rok życia po początku ubezpieczenia, deklarację podpisało przed upływem 3 m-cy od daty ukończenia 18 roku życia, karencje wobec dziecka nie mają zastosowania.

Okresy karencji:

 • 9 miesięcy dla następujących świadczeń: urodzenie dziecka,
 • 6 miesięcy dla następujących świadczeń: śmierć Ubezpieczonego, śmierć rodziców i teściów, śmierć małżonka, śmierć dziecka, osierocenie dziecka, urodzenie się martwego dziecka, operacje chirurgiczne,
 • 3 miesiące dla następujących świadczeń: poważne zachorowania, leczenie specjalistyczne,
 • 1 miesiąc dla następujących świadczeń: pobyt w szpitalu wskutek choroby.

W stosunku do nieubezpieczonych wcześniej pracowników, którzy przystąpią do programu w każdą rocznicę zawarcia umowy Wykonawca nie będzie stosował żadnych okresów karencji. W każdą rocznicę zawarcia umowy dla nieubezpieczonych małżonków, partnerów oraz pełnoletnich dzieci, przystępujących do ubezpieczenia, Wykonawca nie będzie stosował żadnych okresów karencji ani oświadczeń o stanie zdrowia. W każdą rocznicę zawarcia ubezpieczenia, w stosunku do Ubezpieczonych, którzy zmienią wariant ubezpieczenia, Wykonawca również nie będzie stosował żadnych okresów karencji.

Karta apteczna służy do bezgotówkowego odbioru produktów w tych aptekach, które akceptują Karty apteczne w ramach realizacji świadczenia z tytułu umowy ubezpieczenia.

Aktualny wykaz aptek akceptujących Karty apteczne jest dostępny na Infolinii Grupy PZU oraz znajduje się na stronie internetowej www.pzu.pl.

Karta Apteczna jest wydawana ubezpieczonemu wraz ze świadczeniem z tytułu pobytu w szpitalu. Szczegóły dotyczące korzystania z Karty są dostępne w Ogólnych warunkach dodatkowego grupowego ubezpieczenia z Kartą apteczną.

Przeprowadzenie u Ubezpieczonego leczenia w zakresie:

 • ablacji,
 • chemioterapii,
 • radioterapii,
 • terapii interferonowej,
 • wszczepienia kardiowertera/defibrylatora,
 • wszczepienia rozrusznika serca.

Leczenie stacjonarne stanów nagłych, w których odroczenie w czasie pomocy medycznej może skutkować utratą zdrowia albo utratą życia lub leczenie stanów, w których nie można uzyskać celu leczniczego podczas leczenia ambulatoryjnego.

PZU wypłaca świadczenie za każdy dzień pobytu w szpitalu w wysokości ustalonej w danym wariancie, jeżeli ubezpieczony przebywał w szpitalu nieprzerwanie minimum 2 dni w związku z chorobą albo pobyt trwał powyżej 1 dnia, jeżeli spowodowany był nieszczęśliwym wypadkiem.

PZU wypłaca świadczenia za pobyt w szpitalu na terytorium RP, jak i na terenie wszystkich pozostałych krajów świata.

Leczeniem szpitalnym nie jest pobyt w: hospicjach, placówkach lecznictwa odwykowego, placówkach dla przewlekle chorych, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, ośrodkach rehabilitacyjnych, a także oddziałach dziennych.

Osoba pozostająca z Ubezpieczonym w związku małżeńskim, w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w stosunku do której nie została, na dzień zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową orzeczona separacja.

Zabieg chirurgiczny wykonany w publicznym lub niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.

Za operację chirurgiczną nie uważa operacji wtórnej (reoperacji) – rozumianej jako kolejna operacja chirurgiczna tego samego narządu, pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z pierwszą operacją wykonaną w ramach leczenia tego samego stanu chorobowego lub skutków tego samego nieszczęśliwego wypadku.

Świadczenie wypłacane będzie bez względu na czas pobytu w szpitalu i przyjętą metodę operacji (tj. metodą endoskopową, otwartą, zamkniętą).

Zakres ubezpieczenia obejmuje operacje chirurgiczne wymienione w Wykazie Operacji Chirurgicznych wykonane w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA.

Zakres ubezpieczenia obejmuje osierocenie dziecka wskutek śmierci ubezpieczonego. Zgodnie z OWU, dziecko jest tutaj rozumiane, jako dziecko ubezpieczonego (własne, a także przysposobione lub pasierb – jeżeli nie żyje ojciec lub matka) w wieku do ukończenia 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły w wieku do ukończenia 25 roku życia lub bez względu na wiek, w razie jego całkowitej niezdolności do pracy.

Prawo do świadczenia z tytułu osierocenia dziecka przez ubezpieczonego przysługuje każdemu dziecku ubezpieczonego, o ile nie przyczyniło się umyślnie do śmierci ubezpieczonego.

Osoba, niezależnie od płci, nie będąca w formalnym związku małżeńskim, pozostająca z Ubezpieczonym we wspólnym pożyciu, wskazana imiennie w deklaracji przystąpienia, pod warunkiem iż żadna z osób w związku partnerskim nie pozostaje w związku małżeńskim. Partner życiowy nie może być spokrewniony z Ubezpieczonym.

PZU Życie SA wypłaci świadczenie z powyższego tytułu, w przypadku dzieci własnych, przysposobionych oraz pasierbów ubezpieczonego (jeżeli nie żyje ojciec lub matka) – pod warunkiem, że nie ukończyły 25 roku życia.

Każdy wypadek wywołany ruchem pojazdu na drodze, z udziałem ubezpieczonego, jako uczestnika ruchu, kierowcy, pasażera z tym, że określenie ruch pojazdu, pojazd, kierowca, uczestnik, droga - występują w rozumieniu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdem jest również tramwaj. Za wypadek komunikacyjny przyjmuje się również wypadek wywołany ruchem pojazdu kolejowego, dostosowanego do poruszania się na własnych kołach po torach kolejowych, w tym metro, z wyłączeniem transportu linowego i linowo-terenowego. Wypadek komunikacyjny to także każdy wypadek, w związku z eksploatacją statku powietrznego koncesjonowanych linii lotniczych oraz każdego statku wodnego, którego ubezpieczony był pasażerem lub członkiem załogi, a statek zatonął, został uszkodzony, albo zaginął i nie został odnaleziony.

Takie zdarzenie, które nastąpiło podczas lub w związku z wykonywaniem czynności w ramach stosunku pracy albo stosunku cywilnoprawnego, w ramach którego ubezpieczający opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.